Vedtekter

Våre Vedtekter
§ 1. NAVN
Organisasjonens navn er «Kunstrom Hobøl» , og har sin adresse i Industriveien 1, 1825 Tomter.
§ 2. FORMÅL
Kunstrom Hobøl skal være en fri og uavhengig organisasjon som har som formål og samle Hobølkunstnerne i en felles plattform for å vise fram sin kunst i fellesskap, i og utenfor Hobøl. Medlemmene kan vise tilhørighet til Kunstrom Hobøl i forbindelse med kunstneriske aktiviteter ved bruk av logoen, og på visittkort.

§ 3. MEDLEMSKAP
Alle som har stor interesse, og som er utøvende bildende kunstner evn. og annen nærliggende kunstform som tilligger dette kan være medlem. Medlemmene skal ha bostedsadresse i Hobøl, eller annen nær tilhørlighet til Hobøl. Medlemskontingenten skal bestemmes av årsmøtet.
§ 4. KUNSTROM HOBØLS BESLUTNINGSREGLER
Vedtak om vedtektsendring og oppløsning krever minst 2/3 av de avgitte stemmene for å være gyldig. Oppløsning er ikke gyldig før det er behandlet på to etterfølgende årsmøter, hvor det andre årsmøtet kan være ekstraordinært fire uker etter det ordinære.
§ 5. STYRET
Kunstrom Hobøl skal ledes av et styre som består av minimum 3 – tre personer.
Alle økonomiske tiltak som kan forplikte Kunstrom Hobøl, skal forelegges medlemmene i et forhåndsinnkalt fellesmøte til godkjenning før avtaleinngåelse.
§ 6. ÅRSMØTET
Årsmøtet skal avholdes en gang hvert år senest innen utgangen av februar,  og skal inneholde flg. punkter:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder, sekretær og to til å undertegne protokollen
4. Årsberetning
5. Regnskap med revisjonsberetning
6. Budsjett med fastsettelse av kontingent
7. Handlingsplan
8. Innkomne forslag
9. Valg
Årsmøtet skal innkalles med minst 4 ukers varsel og forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.